ระบบรายงานผลตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
รายงานสถานะการจัดสรรและเบิกจ่าย (ข้อมูลเผยแพร่)
สรุปสถานะการจัดสรรและเบิกจ่าย ภาพรวม (40,000 ล้านบาท)
สรุปสถานะการจัดสรรและเบิกจ่าย วงเงิน 24,000 ล้านบาท (งบกลางปี 2558)
สรุปสถานะการจัดสรรและเบิกจ่าย วงเงิน 16,000 ล้านบาท (งบประมาณปี 2559)
รายชื่อผู้ประสานงานของสำนักงบประมาณ จำแนกรายกระทรวง
ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล์ กระทรวง
 • น.ส. พันธ์ทิพย์ แจ่มโกมัย
 • น.ส. ปนัดดา จันทะเสน
 • น.ส. ชาคริยา สวดมนต์
 • 0 2265 1630
 • 0 2265 1624
 • 0 2265 1674
 • pantip.j@bb.go.th
 • panadda.j@bb.go.th
 • chakiya.s@bb.go.th
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สภากาชาดไทย
 • น.ส. นูรีฮา สะมะแอ
 • นาย กฤษณะ คุณารักษ์
 • นาย จิรเดช เชิงกล
 • น.ส. ณัฐธารีรัตน์ แช่มช้อยภาสกุล
 • น.ส. ชลชญาณ์ ศุภธนพัฒน์
 • 0 2265 1626
 • 0 2265 1636
 • 0 2273 9846
 • 0 2265 1692
 • 0 2265 1694
 • nureeha.s@bb.go.th
 • krisana.k@bb.mail.go.th
 • jiradech.ch@bb.mail.go.th
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • น.ส. จุฑามาส ภู่ศร
 • น.ส. ฐิติมน เทพนู
 • 0 2273 9846
 • 0 2273 9501
 • jutamat.p@bb.go.th
 • thitimon.t@bb.mail.go.th
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
 • หน่วยงานอิสระของรัฐ
 • หน่วยงานของรัฐสภา
 • หน่วยงานของศาล
 • รัฐวิสาหกิจ
 • นาย ชัยภัทร์ หิรัญบูรณะ
 • นาย โชคอนันต์ สุดมี
 • 0 2265 1638
 • 0 2265 1698
 • chaiphat.h@bb.mail.go.th
 • chokanan.s@bb.go.th
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงวัฒนธรรม